Polaganje za Majstorske pojaseve-Dzudo savez Srbije

Polaganje za majstorske pojaseve

DAN Kolegijum i njegova Komisija za polaganje organizuju hospitovanje i polaganje za majstorske pojaseve za sve kandidate koji su se prijavili za polaganje ispita i koji su stekli uslov za izlazak na polaganje.
Polaganje za Majstorske i Više majstorske pojaseve mogu prijaviti džudisti i džudo radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) i Crne Gore (na osnovu odluke EJU da je Judo Savez Srbije mentor navedenim stranim džudo savezima).
Polaganje će se održati 26. januara 2013. godine, sa početkom u 15.00 časova u Sali UJISK Slavija – Novi Sad.
U cilju priprema za polaganje, organizuje se hospitovanje na kome će kandidati za polaganje majstorskih pojseva moći da utvrde znanja i da isprave eventualne greške. Hospitovanje će se održati 24, 25 i 26. januara 2013. godine i to: 24. i 25. januara. (četvrtak i petak) pre podne od 11,00 – 12,30 i poslepodne od 15,00 – 16,30 časova, dok će se 26. januara (subota pre podne) održati od 11,00 – 13,00 ćasova. Hospitovanje će se održati u džudo Sali UJISK Slavijja – Novi Sad.
Evropska Džudo Unija (EJU) i Svetska Džudo Federacija (IJF) donele su jedinstven pravilnik (DAN – tabelu) za sticanje Majstorskih (crni od 1 – 5 DAN stepena), Viših Majstorskih (crveno-belih 6 – 8 DAN stepena) i Visokih Majstorskih (crvenih 9 i 10 DAN stepen) pojasa, kojeg se moraju pridržavati sve članice EJU i IJF. Poštujući ovaj Pravilnik DAN Kolegijum JS Srbije će se strogo pridržavati postavljenih kriterijuma.
U prilogu dopisa data je DAN tabela.
Prijave za polaganje mogu se dostaviti do 26. januara 2013. godine. Prilikom podnošenja prijave za polaganje, kandidat je dužan da popuni formular DAN Kolegijuma, da priloži fotokopiju diplome prethodno stečenog pojasa i potvrdu o uplaćenoj taksi za polaganje ispita (taksa se može platiti i na licu mesta kod gospođe Lidije Popović, Sekretara Saveza.
Taksa za polaganje Majstorskih ispita  su sledeće:
 1. DAN stepen – 2.500,00 dinara.
 2. DAN stepen – 4.250,00 dinara.
 3. DAN stepen – 6.000,00 dinara.
 4. DAN stepen – 7.750,00 dinara.
 5. DAN stepen – 9.00,00 dinara,
 6. DAN stepen – 11.250,00 dinara,
 7. DAN stepen – polaganje (dodelu pojasa) ne vrše Nacionalne džudo Federacije (JSS), već isključivo EJU, na osnovu stečenih priloženih referensi kandidata, iza kojih stoji Nacionalni džudo Savez i njegov DAN Kolegijum.
Uplate takse za polaganje vrše se na žiro račun JS Srbije broj:
325-9500900016848-90 ili neposredno prilikom dolaska na polaganje.
Promocija novih majstora džudoa održaće se nakon polaganja i pripreme diploma za promociju

D A N – T A B E L A
Svaka Nacionalna džudo Federacija u okviru svoje Komisije za polaganje DAN stepena i DAN Kolegijuma vrši polaganje svojih kandidata od 1. do 5. DAN stepena. Polaganje za majstorske DAN stepene (od 1. do 5.) mogu se prijaviti svi kandidati, koji su džudo subjekti (takmičari, sudije, funkcioneri, treneri, treneri i profesori-naučni džudo radnici). Kandidati koji se prijave za polaganje moraju da ispune sledeće kriterijume:
Prilikom polaganja za Više i Visoke DAN stepene, EJU i IJF su propisali kategorije, gde se svaki kandidat na osnovu sportskih, trenerskih, sudijskih funkcionerskih i naučno istraživačkih rezultata svrstava u određenu kategoriju.

Pod pojmom reprezentativac Srbije podrazumeva se: takmičar (nosilac Državne medalje) koji je učestvovao najmanje na Međunarodnom Turniru „A“ kategorije (senior, junior), odlazak u organizaciji džudo Saveza Srbije, ili ranijih saveza.
Polaganje za 6. DAN stepen vrši Nacionalna Komisija za polaganje DAN stepena, a DAN Kolegijum daje saglasnost dali je kandidat ispunio sve uslove predviđene kriterijumima. Uslovi za polaganje za 6. DAN stepen su sledeći:
Posebno se mora naglasiti da sportisti (nosioci 5. DAN stepena) koji su svojim učešćima na takmičenjima ostvarili rezultate koji ih svrstavaju u „A“ kategoriju i sportisti koji su svrstani u „B“ kategoriju mogu na osnovu postignutih rezultata (učešće na više svetskih i evropskih prvenstava, učešće na Olimpijskim igrama, osvajanje medalja na Balkanskim, juniorskim Evropski prvenstvima, Mediteranskim igrama i Univerzijadama) a samim tim unapredili kvalitet džudo sporta JSS, mogu biti unapređeni u majstorsko zvanje 6 DAN stepen, iako po prestanku sportske karijere nisu bili aktivni u džudo sportu. Svi ostali sportski radnici u džudo sportu (sudije, funkcioneri, treneri i profesori) mogu biti proizvedeni u Više majstorsko zvanje samo ako su u predviđenom vremenskom periodu postigli propisane rezultate i bili aktivni u džudo sportu Nacionalnog Saveza.
Polaganje za 7. DAN stepen vrši Nacionalna Komisija za polaganje, a DAN Kolegijum, nakon uvida u osnovne rezultate i ispunjenja kriterijuma, šalje EJU – Komisiji za DAN stepene izveštaj o ispunjenju uslova za 7. DAN steoen, koja će izveštaj prihvatiti nili odbiti. Konačnu odluku o položenom 7. DAN stepenu Kandidata donosi Komisija za DAN stepene EJU.
Uslovi polaganja za 7. DAN stepen su sledeći:
Polaganju za 8. DAN stepen mogu pristupiti samo kandidati iz A i B kategorije. Polaganje za 8. DAN stepen vrši Nacionalni DAN Kolegijum, koji na osnovu ispunjenih uslova predviđenih keiterijumima IJF vrši verifikaciju polaganja i šalje IJF – Komisiji za DAN stepene izveštaj o ispunjenju uslova za (.DAN stepen, koja će izveštaj prihvatiti ili odbiti. Konačnu odluku o položenom 8. DAN stepenu kandidata donosi Komisija DAN stepena IJF.
Uslovi polaganja za 8. DAN stepen su sledeći:
Polaganju za 9. DAN stepen mogu pristupiti kandidati samo iz A kategorije. Polaganje za 9. DAN stepen vrši Nacionalni DAN Kolegijum, Koji na osnovu ispunjenih uslova predviđenih kriterijumima IJF vrši verifikaciju polaganja i šalje IJF – Komisiji za DAN stepene izveštaj o ispunjenju uslova za 9. DAN stepen, koja će izveštaj prihvatiti ili odbiti. Konačnu odluku o položenom 9. DAN stepenu Kandidata donosi Komisija za DAN stepene IJF. Uslovi polaganja za 9. DAN stepen su sledeći:
Visoki majstorski pojas 10. DAN stepen može dobiti kandidat samo iz A kategorije, koji je svojim dugogodišnjim radom aktivnostima i rezultatima dao izuzetno značajan doprinos razvoju Svetskog džudo sporta. Predlog sa obrazloženjem o ispunjenosti uslova za 10. DAN stepen vrši Nacionalni DAN Kolegijum, koji šalje IJF – Komisiji za DAN stepene, koja donosi konačnu odluku. Minimum uslova, pored navedenog doprinosa razvoju Svetskog džudo sporta, su:
POSEBNO NAGLASITI – Kandidat koji se prijavljuje za polaganje Viših (5, 6, 7 i 8 DAN – stepena) i Visoki (9 i 10 DAN – stepena) su u obavezi da prilikom podnošenja prijave dostave kompletnu sveukupnu sportsku biografiju (u džudo sportu), sa aktivnostima (kao sportiste ili trenera), postignutim rezultatima u džudou i aktivnostima koje su doprinele razvoju džudoa na određenim prostorima. Bez iscrpne biografije prijava se neće uzimati u razmatranje.

Formular prijave polaganje (preuzeti u Word formatu u dnu strane)

KOMISIJA ZA DAN STEPENE EJU, IJF i JSS
FORMULAR  PRIJAVE  POLAGANJA  ZA  DAN  STEPENE
PREZIME I IME KANDIDATA………………………………………………………………………….
KLUB U KOME PRIPADA KANDIDAT…………………………………………………………….
ZA KOJI DAN STEPEN SE PRIJAVLJUJE KANDIDAT (ZAOKRUŽITI DAN):
1. DAN   2. DAN   3. DAN   4. DAN    5. DAN   6. DAN   7. DAN   8. DAN
DATUM POLAGANJA PRETHODNOG POJASA (braon ili DAN stepena)……………………godine
VREME PROVEDENO U PRETHODNOM POJASU……………………………………….godina
TAKMIČARSKI I TRENERSKI REZULTATI
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
 • …………………………………………………………………………… – …………………. – poena
UKUPNO OSTVARENIH POENA……………………………………
KANDIDAT JE:
TAKMIČAR – A     B     C     D  (zaokruži kategoriju)
SUDIJA – IJF     EJU    Nacionalni (zaokruži kategoriju)
TRENER – A     B     C     D  (zaokružiti kategoriju)
PROFESOR – Internacionalni Nacionalni Ostali (zaokružiti kategor.)
Potpis kandidata
……………………………….

KRITERIJUMI STICANJA TAKMIČARSKIH POENA
– USLOV ZA POLAGANJE ISPITA –
TAKMIČARSKI REZULTATI
Nacionalna takmičenja – Državna prvenstva
Kadeti:                    1. mesto – 40 poena,   2. mesto – 30 poena,    3. mesto – 20 poena.
Juniori:                   1. mesto – 50 poena,   2. mesto – 40 poena,    3. mesto – 30 poena.
Seniori – 23 god.    1. mesto – 60 poena,   2. mesto – 50 poena,    3. mesto – 60 poena.
Međunarodna takmičenja
Prvenstvo Balkana:
Kadeti:                    1. mesto – 60 poena,    2. mesto – 50 poena,    3. mesto – 40 poena.
Juniori:                   1. mesto – 70 poena,    2. mesto – 60 poena,    3. mesto – 50 poena.
Seniori:                   1. mesto – 100 poena,   2. mesto – 85 poena,    3. mesto – 70 poena.
Svi ostali rezultati sa Međunarodnih takmičenja imaju 120 i više poena, što je dovoljno za ispunjenje kriterijuma za sticanje uslova polaganja.
Dan Kolegijum JS Srbije je razmatrao navedene kriterijume i doneo odluku (2008. godine) da izuzetno ublaži kriterijume u prikupljanju takmičarskih pojena, samo za uslov sticanja i polaganja za 1. DAN stepen. Ovi kriterijumi važe kao ualov sticanja samo za 1. DAN stepen.
DODATNI KRITERIJUMI  (posebno usvojio DAN Kolegijum 2007. godine).
TAKMIČARSKI REZULTATI:
Nacionalna takmičenja – Državna prvenstva
Kadeti – 5. mesta-10 poena
Juniori – 5. mesta-20 poena
Seniori do 23 godine – 5. mesto-30 poena
Seniori – 5. mesta-40 poena
DUŽINA TRENIRANJA, VREME PROVEDENO U BRAON POJASU, GODINE ŽIVOTA
Dužina treniranja – minimum 15 godina
Vreme provedeno u braon pojasu (1. KYU) – minimum 7 godina
Godine života – minimum 25 godina
SUDIJE
Savezni sudija 1. kategorije
OSTALI
Poseban doprinos razvoju džudo sporta (detaljno obrazloženja).
Za sve ostale džudo subjekte, koji ne ispunjavaju kriterijume za polaganje za 1. DAN stepen, postoji mogućnost da klub za njih podnese zahtev za dodelu POČASNOG DAN stepena (samo 1. DAN stepen, jer se Počasni DAN stepen dalje ne rangiraju).
DAN Kolegijum JSS

Izvor:http://judosavezvojvodine.com/4428/polaganje-za-majstorske-pojaseve/